งานประชาสัมพันธ์ ด้านอาชีพ เรื่อง "การสื่อสารงานประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารมวลชน รุ่น2 ณ ห้องรัชนีแจ่มจรัส 7 ศูนย์การประชุมรัชนีจรัส สันนิบาดสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
                                   
 
     
 
             
                                   
  Copyright 2016 © โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน