งานอบรมวิชาการ (ด้านอาชีพ) บรรยายเรื่อง "การจัดภาพเพื่อการสื่อสารมวลชน" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง       
   
 
     
   
     
   
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
  Copyright 2016 © โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน